Verkoopsvoorwaarden

Met betrekking tot de conditie van een ter veiling aangeboden voorwerp

De afwezigheid van enige verwijzing naar de conditie van een lot houdt niet in dat het object in goede staat verkeert of vrij is van beschadigingen, gebreken of restauraties.

Niettemin worden potentiële kopers er aan herinnerd dat alle goederen worden verkocht in de toestand waarin het te verkopen lot zich op het ogenblik van toewijzing bevindt.

Door enige verbintenis met ons aan te gaan of een veiling, kijkdag of soortgelijke gebeurtenis bij te wonen, accepteert u de toepasselijkheid van deze verkoopsvoorwaarden op alle contacten die u vanaf dat moment met Galerij De Vuyst zult hebben.

Ieder dient er nota van te nemen dat Galerij De Vuyst in het algemeen optreedt als lasthebber van de verkoper. Iedere tot stand gekomen verkoop resulteert in een rechtstreekse overeenkomst tussen de. koper en de verkoper.

In hoofdzaak met betrekking tot de koper

1. De koper

De hoogste bieder koopt aan de hamerprijs. Bij betwisting over de toewijzing zal door de veilingmeester worden beslist aan wie het lot wordt toegewezen. Elke bieder wordt geacht te handelen voor eigen rekening en is persoonlijk verantwoordelijk voor de aankoop, tenzij een geldig document van de eigenlijke koper 4 uur voor aanvang van de veiling wordt overhandigd aan Galerij De Vuyst waarin vermeld staat dat voor een derde zal worden geboden. In dit geval is de werkelijke bieder samen met de koper hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor alle uit dat bod voortvloeiende verplichtingen. De werkelijke koper is door de boden van de bieder eveneens gebonden door huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

2. De minimale verhoging

De veilingmeester heeft het recht een bod te weigeren dat het vorige bod niet met 10% verhoogt.

3. Verkoopkosten en volgrecht

De verkoopkosten zijn ten laste van de koper samen met het volgrecht, daar waar van toepassing.

De verkoopkosten voor de koper bedragen 25% op de hamerprijs, BTW inbegrepen, indien toepassing plaatsvindt van BTW over de marge (art. 58, § 4 W.BTW).
Het volgrecht is van toepassing voor kunstenaars uit de landen die lidstaat zijn van de Europese Unie en de landen buiten de E.U. waar volgens de wetgeving het volgrecht geldt, en dat tot en met 70 jaar na het jaar van overlijden van de kunstenaar, voor loten met een hamerprijs van € 2.000 of meer.

Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt :

  • 4 % op het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000;

  • 3 % op het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000;

  • 1 % op het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000;

  • 0,5 % op het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000;

  • 0,25 % op het deel van de verkoopprijs boven € 500.000.
    Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan € 12.500.
    (wet van 4 december 2006 en K.B. van 2 augustus 2007)

Online aankopen op het online live biedplatform van De Vuyst of op een onafhankelijk biedplatform gelinkt aan De Vuyst, zijn onderhevig aan een bijkomende toeslag van 3% op de hamerprijs (naast de gebruikelijke verkoopkosten). De verkoopsvoorwaarden zoals hier vermeld gelden voor alle online bieders.

Voor zover een buiten de Europese Unie gevestigde koper vooraf melding maakt aan De Vuyst te opteren voor aankoop onder de normale regeling van BTW zal voor buiten de Europese Unie uitgevoerde kunstwerken en pas na voorlegging van de vereiste uitvoerdocumenten De Vuyst het bedrag aan BTW terugbetalen voor zoverre het in de verkoopprijs begrepen is of er werd aan toegevoegd.

Tijdens of onmiddellijk na de veiling opgestelde rekeningen zullen wegens overbelasting van de boekhouding aan bijzonder nazicht en verbetering onderhevig blijven.

◊ Met een ruit aangeduide loten: zijn afkomstig van een land buiten de Europese Unie en zijn bijgevolg onderhevig aan een bijzondere BTW- regeling waardoor de verkoopkosten 31% in plaats van 25% op de hamerprijs bedragen, BTW op de marge inbegrepen.

4. Betaling

De betaling en afhaling van een aankoop zal geschieden binnen de vijf werkdagen volgend op de veiling. De verkoop geschiedt tegen contante betaling van de verkoopprijs in Euro. Van uw totale rekening mag u tot € 3.000 cash betalen. Onmiddellijk na aankoop van een lot zal de koper zijn naam en adres opgeven aan Galerij De Vuyst en indien gewenst bewijs leveren van zijn identiteit. Indien gewenst kan Galerij De Vuyst dadelijk na de toewijzing eisen de gehele of een deel van de verkoopprijs te betalen. Indien de koper hierbij in gebreke blijft kan het lot naar goeddunken van de veilingmeester terstond weer worden opgeroepen. Betaling zal slechts geacht worden te hebben plaatsgevonden van zodra Galerij De Vuyst in het bezit is van de contante gelden, of de bankrekening van Galerij De Vuyst is gecrediteerd. Alle gelden die Galerij De Vuyst van de koper ontvangt, worden steeds aangewend voor de voldoening van de oudste schuld van deze koper aan Kunstgalerij De Vuyst, waarbij bij schuld uit koop ter veiling de datum van de verkoop en het lotnummer bepalend zijn. Betalen is niet mogelijk met Mastercard, Visa of Eurocard.

5. Afhaling

Om onnauwkeurigheid te vermijden zullen geen loten worden afgehaald tijdens de veiling. Het toegewezen lot zal niet in het bezit van de koper overgaan vóór de totale verkoopprijs is betaald. De koper zal op eigen kosten en risico de aangekochte goederen afhalen binnen de vijf werkdagen volgend op de veiling. De meeste zorg wordt aan de toegewezen voorwerpen besteed, doch na de toewijzing is Galerij De Vuyst noch iemand in haar dienst aansprakelijk voor verlies of beschadiging. Na de vijfde werkdag volgend op de veiling vallen bijkomende verzekeringskosten en opslagkosten geheel ten laste van de koper. Elk transport van aangekochte loten zal door de koper zelf geregeld worden op zijn eigen verantwoordelijkheid.

6.

Bij niet afhalen of niet betaling van toegewezen loten overeenkomstig 4 en 5 staat het Galerij De Vuyst vrij:

* te handelen tegen de koper wegens contractbreuk;

* de verkoop van het lot en ook deze van andere loten verkocht op dezelfde en op vorige veilingen te ontbinden;

* het lot opnieuw te koop aan te bieden, onmiddellijk of tijdens een latere veiling, waarbij een eventueel nadelig verschil in de latere verkoopprijs door de rouwkoper zal dienen te worden betaald zonder dat deze evenwel recht heeft op een gebeurlijke bonus;

* het lot te transporteren, in bewaring te geven en te verzekeren op kosten van de rouwkoper;

* interesten aan te rekenen van maximaal 1,5% per maand op de verkoopprijs;

* dit en andere loten toegewezen aan dezelfde koper op dezelfde en andere veilingen achter te houden en alleen dan vrij te geven als het totaal verschuldigde bedrag van alle loten is betaald;

* boden te verwerpen en geen rekenschap te houden met boden door en in opdracht van de rouwkoper in toekomstige veilingen;

* alle schikkingen te treffen tot vergoeding, indien noodzakelijk door middel van goederen eigendom van de rouwkoper die zich om welke reden ook in het bezit van Galerij De Vuyst bevinden.

7. Beschrijving van de loten

a. De te veilen voorwerpen zijn gewoonlijk van enige ouderdom. Alle loten worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, met hun fouten en onvolmaaktheden. Illustraties in de catalogus zijn enkel bedoeld voor identificatie. De kopers moeten zichzelf vóór de veiling vergewissen van de staat van elk lot, of het beschadigd is of hersteld, en voor zichzelf onderzoeken of het lot overeenstemt met de beschrijving. Elke verklaring in de catalogus, brochures of publiciteit van Galerij De Vuyst is zonder verantwoordelijkheid vanwege de Galerij. Elke verklaring in de catalogus, brochures of publiciteit van Galerij De Vuyst in verband met auteurschap, herkomst, ontstaan, ouderdom, toeschrijving, kwaliteit en staat van om het even welk lot is slechts een opinie, geen feitelijkheid en mag ook niet als dusdanig worden beschouwd. Galerij De Vuyst noch iemand in dienst van Galerij De Vuyst bezit de autoriteit tot het geven van enige garantie in verband met een lot. Galerij De Vuyst geeft geen enkele garantie, ook geen stilzwijgende, ten aanzien van het verkochte aan de koper; met betrekking tot de aansprakelijkheid van Galerij De Vuyst, zijn alle vorderingen die de koper op Galerij De Vuyst zou kunnen verkrijgen steeds beperkt tot maximaal het totaalbedrag van het daadwerkelijk door de koper aan Galerij De Vuyst betaalde bedrag.

b. Indien Galerij De Vuyst binnen de 21 dagen volgend op de veiling bericht ontvangt van de koper van een lot dat de authenticiteit van het lot wordt betwist zal Galerij De Vuyst, indien zij overtuigd is dat de aanklacht gerechtvaardigd is, contact opnemen met de verkoper en zo nodig handelen overeenkomstig artikel 13 van de verkoopsvoorwaarden, waarbij de koper hiervoor volmacht geeft aan Galerij De Vuyst.

8.

Galerij De Vuyst heeft ten allen tijde het recht tijdens de veiling een bod te weigeren, de boden te laten verlopen naar eigen goeddunken, een lot onder voorbehoud toe te wijzen, een lot aangemeld in de catalogus niet ter veiling te brengen, loten te combineren of de volgorde van de te veilen werken te wijzigen.

In hoofdzaak met betrekking tot de verkoper

9. Waarborg van eigendom en beschikbaarheid

De verkoper is de eigenaar of diegene die voor of namens hem handelt, dan wel de bezitter van het in consignatie gegeven object. Indien er sprake is van verscheidene eigenaars, lastgevers of personen die in het bezit zijn van de in consignatie gegeven goederen, geldt acceptatie van huidige verkoopsvoorwaarden door één van hen als acceptatie door allen en zijn zij hoofdelijk verbonden voor alle verplichtingen, aansprakelijkheden, garanties en overige bepalingen die uit huidige verkoopsvoorwaarden voortvloeien.

a. De verkoper geeft aan Galerij De Vuyst en de koper de waarborg de ware eigenaar te zijn van het lot of terdege de toelating te hebben het lot voor de eigenaar te verkopen, alsmede dat over het rechtmatig bezit van het lot geen betwisting bestaat.

b. De verkoper van een lot, dat op het moment van de veiling niet in handen is van Galerij De Vuyst of onder haar controle, waarborgt en neemt alle verantwoordelijkheid tegenover Galerij De Vuyst en de koper dat het lot beschikbaar zal zijn op aanvraag van de koper.

c. De verkoper zal Galerij De Vuyst en de koper vergoeden indien door in gebreke te blijven voor a en b deze partijen schade opliepen.

d. De verkoper vrijwaart zowel Galerij De Vuyst, haar ondergeschikten, als de koper tegen alle vorderingen die derden zouden stellen tegen voornoemden, met betrekking tot de door de verkoper te koop aangeboden goederen.

e. De verkoper garandeert aan Galerij De Vuyst, als aan de koper, dat:

-hij eigenaar is van de in consignatie gegeven goederen, dan wel een voldoende machtiging van de eigenaar heeft om de voornoemde goederen te mogen vervreemden en in eigendom over te dragen.

-hij aan Galerij De Vuyst alle bekende inlichtingen betreffende de afkomst van de goederen zal verstrekken en Galerij De Vuyst schriftelijk in kennis zal stellen van de door derden geuite bezorgdheid betreffende de eigendom, de toestand en de authenticiteit.

-indien de goederen in de Europese Unie zijn ingebracht vanuit een land dat geen deel uitmaakt van de EU., dit geschiedde mits inachtneming van alle geldende wettelijke voorschriften en regelingen.

-er geen beperkingen van intellectuele eigendom of anderszins met betrekking tot de goederen bestaan en er geen beperkingen bestaan ten aanzien van de rechten van Galerij De Vuyst, ten einde foto’s of andere afbeeldingen van de goederen te reproduceren.

10. Limiet en schatting

a. De verkoper heeft de mogelijkheid bij inlevering van een lot een limiet op te geven, dit is een minimumprijs waaraan het lot kan worden verkocht. Een eens door de verkoper opgegeven limiet kan niet zonder goedkeuring van Galerij De Vuyst worden verhoogd. Indien de limiet niet werd bereikt op de veiling heeft Galerij De Vuyst hierna de toelating om te onderhandelen voor onderhandse verkoop aan de vooropgestelde limiet en het lot, zolang het in voorraad is, opnieuw in een latere veiling in te brengen tenzij de eigenaar ten minste twee maand voorafgaand aan deze veiling schriftelijk te kennen geeft dit niet te wensen.

b. Galerij De Vuyst heeft echter wel het recht de goederen, ter eigen beoordeling, te verkopen voor een lager bedrag dan de limiet. In dit geval zal de aan de verkoper te betalen som worden berekend op grond van de verkoopopbrengst die hij ontvangen zou hebben indien de goederen wel zouden verkocht zijn voor de limiet.

c. De schatting is een prijs die Galerij De Vuyst bij benadering verwacht te behalen. Zij is door de Galerij opgesteld en is enkel een opinie. Zij kan door Galerij De Vuyst en zonder raadpleging van de verkoper worden herzien. In de catalogus staat zij naast het lot gedrukt.

11. Commissieloon en kosten

De verkoper geeft aan Galerij De Vuyst het recht het overeengekomen commissieloon af te houden van de toeslagprijs en de overeengekomen kosten voor afbeelding en dergelijke in rekening te brengen.

12. Verzekering

Behalve indien tussen de verkoper en Galerij De Vuyst anders wordt overeengekomen zal Galerij De Vuyst elk lot in haar verzekeringspolis opnemen vanaf afgifte van de goederen door de verkoper, of zijn gemachtigde tot en met de dag waarop het lot wordt toegewezen. Hiervoor en hierna vervalt elke verantwoordelijkheid van Galerij De Vuyst voor verlies of beschadiging van het lot. Indien een verkoper schriftelijk door Galerij De Vuyst wordt uitgenodigd een niet verkocht lot af te halen vervalt 14 dagen na dit bericht de verzekering en hiermee elke verantwoordelijkheid van Galerij De Vuyst voor verlies of beschadiging van het lot. De opgegeven waarde komt overeen met de netto-limiet die door de verkoper werd geplaatst en op het inbrengbewijs werd ingevuld. Bij schade zal de waardebepaling alleen en uitsluitend aanvaardbaar zijn na expertise door kunstexperts aangesteld door de verzekeringsmaatschappij. Beschadigingen die het gevolg zijn van slechte conservering of desintegratie van het lot vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het lot.

13. Ontbinden van de verkoop

De verkoper draagt persoonlijk de verantwoordelijkheid betreffende de juistheid van de gegevens, de authenticiteit, de aard en de staat van elk lot zoals het is ingevuld op het door hem ondertekende inbrengbewijs. Indien de verkoper hiervoor in gebreke blijkt heeft Galerij De Vuyst een eigen recht om ten allen tijde de verkoop te ontbinden of deze ontbinding in rechte te vorderen, waarbij het reeds uitbetaalde bedrag door de verkoper dient te worden terugbetaald en gebeurlijke onkosten, gemaakt door de andere partijen, dienen te worden vergoed. Galerij De Vuyst heeft dit eigen recht tegenover de verkoper, afgezien van het feit of een zelfde vordering al dan niet door de koper werd ingesteld. De verkoper erkent Galerij De Vuyst integraal te vrijwaren voor elke vordering die de koper en/of elke derde tegen haar zou stellen naar aanleiding van de verkoop van de goederen van de verkoper.

14. Uitbetaling van de verkoper

Galerij De Vuyst voorziet de uitbetaling van de verkoper zes weken na de veiling, tenzij Galerij De Vuyst op dat tijdstip het totaal verschuldigde bedrag nog niet van de koper heeft ontvangen. In dit geval zal de uitbetaling worden uitgesteld tot vijf dagen nadat Galerij De Vuyst het totaal verschuldigde bedrag heeft ontvangen. In dit geval zal de verkoper geen enkel recht op intresten kunnen doen gelden tegen Galerij De Vuyst die hoger zijn dan degene die Galerij De Vuyst kan vorderen van de koper (zijnde max. 1,5 % per maand).

15.

Indien de koper van een lot binnen de vier weken na de veiling het totaal verschuldigde bedrag niet heeft betaald zal Galerij De Vuyst regelingen treffen vermeld onder voorwaarde 6 van de verkoopsvoorwaarden gedrukt in de catalogus met als doel het totaal verschuldigde bedrag te vorderen. Indien omstandigheden Galerij De Vuyst niet in staat stellen de verkoper op de hoogte te brengen van de onregelmatigheden geeft de verkoper de toelating aan Galerij De Vuyst: een termijn voor betaling vast te leggen, het verkochte lot te transporteren om het in bewaring te houden of te geven, het te verzekeren gedurende deze termijn, naar eigen goeddunken de nodige stappen te ondernemen tot betaling van het totaal verschuldigde bedrag of de verkoop te ontbinden mits schadevergoeding door de koper.

16.

Indien de koper van een lot in gebreke blijft met de betaling en Galerij De Vuyst bijgevolg de betaling aan de verkoper uitstelt, blijft het lot toevertrouwd aan Galerij De Vuyst.

17. Kosten bij terugtrekking van een lot vóór de veiling

Het verbreken van een overeenkomst tot verkoop kan enkel mits goedkeuring van Galerij De Vuyst. De Galerij behoudt ten allen tijde het recht op een vergoeding voor gederfde winst die de som bedraagt van het voorziene commissieloon en de veilingkosten berekend op de limiet of, bij ontbreken van een limiet, berekend op de schatting die op het lot werd geplaatst, samen met de BTW hierop verschuldigd en diverse kosten gemaakt in voorbereiding tot de verkoop van het lot.

18. Fotograferen en publiceren

Waar door de verkoper een reproductie in de catalogus werd gevraagd zal voor een kleurenafbeelding € 75 worden aangerekend, zelfs indien het lot niet werd verkocht.

19. Onverkochte loten

Indien een lot niet werd verkocht zal de inbrenger schikkingen treffen ofwel om het lot terug ter verkoop aan te bieden ofwel om het lot af te halen mits betaling van eventuele overeengekomen kosten. Indien zulke regelingen door de verkoper niet worden getroffen binnen:

a. 14 dagen na bekendmaking door de Galerij is de verkoper verantwoordelijk voor alle bijkomende transport-, bewaar- en verzekeringskosten;

b. 3 maand na bekendmaking zal Galerij De Vuyst, indien alle andere berichten zonder gevolg bleven, het recht hebben het lot in veiling te verkopen zonder reserve en van de toeslagprijs elke som af te houden die haar toekomt, voor transport-, bewaar- en verzekeringskosten.

20.

Galerij De Vuyst heeft het recht één of meerdere loten niet in veiling te brengen, loten naar latere veilingen over te plaatsen, loten te splitsen of te combineren.

Algemene voorwaarden en definities

21.

De verkoper zowel als de koper geven aan Galerij De Vuyst het recht elk lot in haar bezit te fotograferen en te publiceren al of niet in verband met de veiling. Galerij De Vuyst behoudt op alle zodanige afbeeldingen de auteursrechten en mag deze naar eigen oordeel gebruiken.

22.

Galerij De Vuyst treedt slechts op als tussenpersoon voor de verkoper en koper en is bijgevolg niet verantwoordelijk voor enig verzaken van deze beide partijen.

23.

Elke verklaring door Galerij De Vuyst in de catalogus in verband met auteurschap, toeschrijving, kwaliteit, herkomst, ontstaan, ouderdom, staat of schatting is enkel een opinie. Ieder geïnteresseerde wordt geacht voor zichzelf de juistheid hiervan te onderzoeken. Galerij De Vuyst noch iemand in haar dienst zijn verantwoordelijk voor de juistheid van zulke opinies. Wanneer in de catalogus verwezen wordt naar literatuur of een certificaat is de mening van de auteur of autoriteit weergegeven.

24.

Alhoewel de belangen van de koper het best worden gediend indien hijzelf op de veiling aanwezig is zal Galerij De Vuyst, indien daartoe schriftelijk wordt verzocht, bieden in zijn plaats. De opdracht tot bieden moet echter ten laatste vierentwintig uur voor aanvang van de veiling bij Galerij De Vuyst zijn toegekomen. De instructies aan Galerij De Vuyst moeten naar haar oordeel ondubbelzinnig en duidelijk zijn, indien niet heeft de Galerij het recht de opdrachten te weigeren. Indien er verscheidene opdrachten tot bieden op eenzelfde lot, met gelijke bedragen, Galerij De Vuyst bereiken en deze boden de hoogste boden op het lot zijn, zal het lot worden toegewezen aan diegene wiens opdracht het eerst de Galerij heeft bereikt. Galerij De Vuyst en haar aangestelde sluiten elke aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, voor het niet doen van een bod in opdracht uitdrukkelijk uit.

Galerij De Vuyst biedt de mogelijkheid tot online live bieden via internet. Een bod via internet vormt een contract tussen de bieder en Galerij De Vuyst volgens de voorwaarden zoals hier beschreven. In het geval van identieke biedingen, heeft een bod in de zaal steeds voorrang. Galerij De Vuyst treft geen aansprakelijkheid bij eender welk gevolg van technische problemen of storingen tijdens de veiling, waaronder fouten of vergissingen veroorzaakt door: verlies of storing van verbinding bij de bieder of bij Galerij De Vuyst; storing bij de online biedsoftware; storing bij de internetverbinding, computer of systeem van de bieder.

25.

De veilingmeester kan het bieden op enige kavel openen door een bod namens de verkoper uit te brengen. Daarnaast is de veilingmeester gerechtigd opeenvolgende biedingen namens de verkoper te verrichten, of biedingen in reactie op andere biedingen namens de verkoper te verrichten, tot dat het bedrag van de limiet voor de desbetreffende kavel is bereikt.

26.

Galerij De Vuyst heeft het recht om personen de toegang tot haar gebouwen en de veiling te ontzeggen.

27.

Galerij De Vuyst heeft het recht om boden te weigeren of in geval van betwisting een lot terug ter veiling te brengen.

28.

Elk bericht door Galerij De Vuyst aan de verkoper of de koper kan gebeuren telefonisch, per fax of brief.

29. In deze voorwaarden:

a. ‘Galerij De Vuyst - Kunstgalerij De Vuyst’ betekent NV. Galerij De Vuyst - Lokeren.

b. ‘Hamerprijs’ betekent de prijs waaraan een lot is toegewezen door de veilingmeester aan de koper.

c. ‘Het totaal verschuldigde bedrag’ betekent de toeslagprijs, verhoogd met de verkoopkosten en eventueel volgrecht, die samen de verkoopprijs vormen, verhoogd met mogelijke diverse kosten (5 en 6).

d. ‘Diverse kosten’ betekent kosten voor verzekering, bewaring, verpakking, transporteren, verzending, expertise, restauratie, inlijsting, fotografie, publicatie, e.a., verricht door Galerij De Vuyst voor de verkoper en/of koper en de BTW hierop verschuldigd.

e. ‘Commissieloon’ betekent de overeengekomen commissie die aan Galerij De Vuyst toekomt en af te houden is van de hamerprijs bij verkoop van een lot.

30.

De termen aangewend in de catalogus zijn algemeen in gebruik bij de kunsthandel en worden geacht als ten volle begrepen door de koper.

31.

Huidige verkoopsvoorwaarden en eventuele wijzigingen ervan, samen met alle betrekkingen tussen de koper, verkoper en Galerij De Vuyst worden beheerst door het Belgisch recht.
Enkel de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil hieruit voortvloeiende.

32. Indicaties gebruikt in de catalogus hebben de volgende betekenis:

De voornaam of -namen en de familienaam van de kunstenaar: Naar onze mening een werk van de kunstenaar

* Indien de voornaam, een deel van de voornaam of familienaam van de kunstenaar niet gekend is duidt een asterisk aan dat het werk naar onze mening een eigenhandig werk is van deze kunstenaar.

De initialen van de voornaam of -namen en de familienaam van de kunstenaar: Naar onze mening een werk uit de periode van de kunstenaar dat geheel of gedeeltelijk het werk kan zijn van de kunstenaar.

De familienaam alleen van de kunstenaar: Naar onze mening een werk van de school of een van de navolgers van de kunstenaar of een werk in zijn stijl.

De familienaam van de kunstenaar voorafgegaan door ‘naar’: Naar onze mening een kopie naar een werk van de
kunstenaar.

Toegeschreven aan : Een werk dat wij beschouwen als gerealiseerd door de genoemde kunstenaar.

Toe te schrijven aan : Een werk dat naar onze mening in aanmerking komt voor de genoemde toeschrijving.

School: Naar onze mening een werk ontstaan in de genoemde invloedssfeer.

Sig.: Het werk draagt een signatuur die naar onze mening van de hand is van de kunstenaar.

Signatuur dragend: Het werk draagt een signatuur die vermoedelijk niet de signatuur is van de genoemde kunstenaar.

Gedateerd: Het werk draagt een datering die naar onze mening door de kunstenaar zelf werd aangebracht.

Datering dragend: Het werk draagt een datering die naar onze mening niet door de kunstenaar zelf werd aangebracht.

(datum) naast de titel van het werk: Naar onze mening is het ontstaan van het werk omstreeks die tijd te situeren. Bij sculpturen en grafiek evenwel slaat dit op de datum van creatie van het werk maar niet noodzakelijk op de datum van het verwezenlijken van dit exemplaar.

. . . : Betekent dat de schatting enkel op aanvraag wordt bekendgemaakt.

(cijfer) volgend op de geschatte waarde: Betekent dat het lot bestaat uit meerdere objecten, de geschatte waarde slaat op al deze objecten samen.

Afmetingen: Alle afmetingen zijn zonder de inlijstingen genomen en worden aangeduid in centimeter, eerst de hoogte
vervolgens de breedte. Bij schilderijen, gouaches, aquarellen en tekeningen worden indien de inlijsting zulks toelaat de maten van de volledige drager opgegeven. Bij burijn, ets en houtsnede worden de maten van plaat of blok opgegeven. Bij litho, zeefdruk en andere druktechnieken worden de buitenmaten van het gedrukte
beeld opgegeven.

N.I. : Betekent dat het werk niet is ingelijst.

Literatuur: Waar ‘Cf. ’ vermeld staat verwijst de aangeduide literatuur naar aanverwante of gelijkaardige maar niet noodzakelijk identieke kunstwerken.