Détails

Ceramiek - Sculptuur - Reliëf - Deels beschilderd

Sig. - Ex. nr. 2/20

20,5 x 17 x 3 cm

À découvrir

179_71_251

José Vermeersch

Deux femmes assises (1982)

182_30_130

José Vermeersch

Jeune homme assis (1969)

179_71_253

José Vermeersch

Kruipend kind (Enfant rampant) (1993)

01 / 03