Verkoopsvoorwaarden

Hieronder vind u een uitreksel uit de verkoopsvoorwaarden, in hoofdzaak met betrekking de tot de verkoper.

De volledige verkoopsvoorwaarden vindt u via de link hierhaast.

 

IN HOOFDZAAK MET BETREKKING TOT DE VERKOPER

 

9. Waarborg van eigendom en beschikbaarheid
De verkoper is de eigenaar of diegene die voor of namens hem handelt, dan wel de bezitter van het in consignatie gegeven object. Indien er sprake is van verscheidene eigenaars, lastgevers of personen die in het bezit zijn van de in consignatie gegeven goederen, geldt acceptatie van huidige verkoopsvoorwaarden door één van hen als acceptatie door allen en zijn zij hoofdelijk verbonden voor alle verplichtingen, aansprakelijkheden, garanties en overige bepalingen die uit huidige verkoopsvoorwaarden voortvloeien.

 

a. De verkoper geeft aan Galerij De Vuyst en de koper de waarborg de ware eigenaar te zijn van het lot of terdege de toelating te hebben het lot voor de eigenaar te verkopen, alsmede dat over het rechtmatig bezit van het lot geen

betwisting bestaat.

 

b. De verkoper van een lot, dat op het moment van de veiling niet in handen is van Galerij De Vuyst of onder haar controle, waarborgt en neemt alle verantwoordelijkheid tegenover Galerij De Vuyst en de koper dat het lot beschikbaar zal zijn op aanvraag van de koper.

 

c. De verkoper zal Galerij De Vuyst en de koper vergoeden indien door in gebreke te blijven voor a en b deze partijen schade opliepen.

d. De verkoper vrijwaart zowel Galerij De Vuyst, haar ondergeschikten, als de koper tegen alle vorderingen die derden zouden stellen tegen voornoemden, met betrekking tot de door de verkoper te koop aangeboden goederen.

 

e. De verkoper garandeert aan Galerij De Vuyst, als aan de koper, dat:

 

-hij eigenaar is van de in consignatie gegeven goederen, dan wel een voldoende machtiging van de eigenaar heeft om de voornoemde goederen te mogen vervreemden en in eigendom over te dragen.

 

-hij aan Galerij De Vuyst alle bekende inlichtingen betreffende de afkomst van de goederen zal verstrekken en Galerij De Vuyst schriftelijk in kennis zal stellen van de door derden geuite bezorgdheid betreffende de eigendom, de toestand en de authenticiteit.

 

-indien de goederen in de Europese Unie zijn ingebracht vanuit een land dat geen deel uitmaakt van de EU., dit geschiedde mits inachtneming van alle geldende wettelijke voorschriften en regelingen.

 

-er geen beperkingen van intellectuele eigendom of anderszins met betrekking tot de goederen bestaan en er geen beperkingen bestaan ten aanzien van de rechten van Galerij De Vuyst, ten einde foto’s of andere afbeeldingen van de goederen te reproduceren.

 

10. Limiet en schatting
a. De verkoper heeft de mogelijkheid bij inlevering van een lot een limiet op te geven, dit is een minimumprijs waaraan het lot kan worden verkocht. Een eens door de verkoper opgegeven limiet kan niet zonder goedkeuring van Galerij De Vuyst worden verhoogd. Indien de limiet niet werd bereikt op de veiling heeft Galerij De Vuyst hierna de toelating om te onderhandelen voor onderhandse verkoop aan de vooropgestelde limiet en het lot, zolang het in voorraad is, opnieuw in een latere veiling in te brengen tenzij de eigenaar ten minste twee maand voorafgaand aan deze veiling schriftelijk te kennen geeft dit niet te wensen.

 

b. Galerij De Vuyst heeft echter wel het recht de goederen, ter eigen beoordeling, te verkopen voor een lager bedrag dan de limiet. In dit geval zal de aan de verkoper te betalen som worden berekend op grond van de verkoopopbrengst die hij ontvangen zou hebben indien de goederen wel zouden verkocht zijn voor de limiet.

 

c. De schatting is een prijs die Galerij De Vuyst bij benadering verwacht te behalen. Zij is door de Galerij opgesteld en is enkel een opinie. Zij kan door Galerij De Vuyst en zonder raadpleging van de verkoper worden herzien. In de catalogus staat zij naast het lot gedrukt.

 

11. Commissieloon en kosten
De verkoper geeft aan Galerij De Vuyst het recht het overeengekomen commissieloon af te houden van de toeslagprijs en de overeengekomen kosten voor afbeelding en dergelijke in rekening te brengen.

 

12. Verzekering
Behalve indien tussen de verkoper en Galerij De Vuyst anders wordt overeengekomen zal Galerij De Vuyst elk lot in haar verzekeringspolis opnemen vanaf afgifte van de goederen door de verkoper, of zijn gemachtigde tot en met de dag waarop het lot wordt toegewezen. Hiervoor en hierna vervalt elke verantwoordelijkheid van Galerij De Vuyst voor verlies of beschadiging van het lot. Indien een verkoper schriftelijk door Galerij De Vuyst wordt uitgenodigd een niet verkocht lot af te halen vervalt 14 dagen na dit bericht de verzekering en hiermee elke verantwoordelijkheid van Galerij De Vuyst voor verlies of beschadiging van het lot. De opgegeven waarde komt overeen met de netto-limiet die door de verkoper werd geplaatst en op het inbrengbewijs werd ingevuld. Bij schade zal de waardebepaling alleen en uitsluitend aanvaardbaar zijn na expertise door kunstexperts aangesteld door de verzekeringsmaatschappij. Beschadigingen die het gevolg zijn van slechte conservering of desintegratie van het lot vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het lot.

 

13. Ontbinden van de verkoop
De verkoper draagt persoonlijk de verantwoordelijkheid betreffende de juistheid van de gegevens, de authenticiteit, de aard en de staat van elk lot zoals het is ingevuld op het door hem ondertekende inbrengbewijs. Indien de verkoper hiervoor in gebreke blijkt heeft Galerij De Vuyst een eigen recht om ten allen tijde de verkoop te ontbinden of deze ontbinding in rechte te vorderen, waarbij het reeds uitbetaalde bedrag door de verkoper dient te worden terugbetaald en gebeurlijke onkosten, gemaakt door de andere partijen, dienen te worden vergoed. Galerij De Vuyst heeft dit eigen recht tegenover de verkoper, afgezien van het feit of een zelfde vordering al dan niet door de koper werd ingesteld. De verkoper erkent Galerij De Vuyst integraal te vrijwaren voor elke vordering die de koper en/of elke derde tegen haar zou stellen naar aanleiding van de verkoop van de goederen van de verkoper.

 

14. Uitbetaling van de verkoper
Galerij De Vuyst voorziet de uitbetaling van de verkoper zes weken na de veiling, tenzij Galerij De Vuyst op dat tijdstip het totaal verschuldigde bedrag nog niet van de koper heeft ontvangen. In dit geval zal de uitbetaling worden uitgesteld tot vijf dagen nadat Galerij De Vuyst het totaal verschuldigde bedrag heeft ontvangen. In dit geval zal de verkoper geen enkel recht op intresten kunnen doen gelden tegen Galerij De Vuyst die hoger zijn dan degene die Galerij De Vuyst kan vorderen van de koper (zijnde max. 1,5 % per maand).

 

15. Indien de koper van een lot binnen de vier weken na de veiling het totaal verschuldigde bedrag niet heeft betaald zal Galerij De Vuyst regelingen treffen vermeld onder voorwaarde 6 van de verkoopsvoorwaarden gedrukt in de catalogus met als doel het totaal verschuldigde bedrag te vorderen. Indien omstandigheden Galerij De Vuyst niet in staat stellen de verkoper op de hoogte te brengen van de onregelmatigheden geeft de verkoper de toelating aan Galerij De Vuyst: een termijn voor betaling vast te leggen, het verkochte lot te transporteren om het in bewaring te houden of te geven, het te verzekeren gedurende deze termijn, naar eigen goeddunken de nodige stappen te ondernemen tot betaling van het totaal verschuldigde bedrag of de verkoop te ontbinden mits schadevergoeding door de koper.

 

16. Indien de koper van een lot in gebreke blijft met de betaling en Galerij De Vuyst bijgevolg de betaling aan de verkoper uitstelt, blijft het lot toevertrouwd aan Galerij De Vuyst.

 

17. Kosten bij terugtrekking van een lot vóór de veiling
Het verbreken van een overeenkomst tot verkoop kan enkel mits goedkeuring van Galerij De Vuyst. De Galerij behoudt ten allen tijde het recht op een vergoeding voor gederfde winst die de som bedraagt van het voorziene commissieloon en de veilingkosten berekend op de limiet of, bij ontbreken van een limiet, berekend op de schatting die op het lot werd geplaatst, samen met de BTW hierop verschuldigd en diverse kosten gemaakt in voorbereiding tot de verkoop van het lot.

 

18. Fotograferen en publiceren
Waar door de verkoper een reproductie in de catalogus werd gevraagd zal voor een kleurenafbeelding € 75 worden aangerekend, zelfs indien het lot niet werd verkocht.

 

19. Onverkochte loten
Indien een lot niet werd verkocht zal de inbrenger schikkingen treffen ofwel om het lot terug ter verkoop aan te bieden ofwel om het lot af te halen mits betaling van eventuele overeengekomen kosten. Indien zulke regelingen door de verkoper niet worden getroffen binnen:

 

a. 14 dagen na bekendmaking door de Galerij is de verkoper verantwoordelijk voor alle bijkomende transport-, bewaar- en verzekeringskosten;

 

b. 3 maand na bekendmaking zal Galerij De Vuyst, indien alle andere berichten zonder gevolg bleven, het recht hebben het lot in veiling te verkopen zonder reserve en van de toeslagprijs elke som af te houden die haar toekomt, voor transport-, bewaar- en verzekeringskosten.

 

20. Galerij De Vuyst heeft het recht één of meerdere loten niet in veiling te brengen, loten naar latere veilingen over te plaatsen, loten te splitsen of te combineren.

 

 

Sluiten
Loading...